Hệ Thống Hoàng Lập

Vào lúc 08h00', ngày 20.08.2015, Hệ Thống Hoàng Lập đã tổ chức Lớp học Thử thách chính mình cho toàn thể nhân viên xuất sắc của công ty tại Royal Palace.